Model 21e Eeuws Vaardigheden

Doel: Voorbereiden op de toekomst

Achtergrond van het model

Vaardigheden van mensen worden in de 21ste eeuw steeds belangrijker om zich staande te houden in de maatschappij van dat moment waarin technologische – informatiserings- en globaliseringsontwikkelingen een grote rol spelen. Deze vaardigheden worden al op de basisschool ontwikkeld. Het duurt echter nog jaren voordat deze vaardigheden in het werkveld tot zijn recht komen. Het lijkt dan ook belangrijk om deze 21ste eeuw vaardigheden eerder onder het volwassen publiek te brengen.

De ontwikkeling naar een mondiale economie maken ons afhankelijk van andere ontwikkelingen buiten Nederland. Klimaatkwesties en andere ontwikkelingen vragen om een wereldwijde aanpak en oplossing waarbij mensen in internationale netwerken moeten kunnen samenwerken. Daarnaast speelt de steeds sterker wordende individualisering een rol waarmee mensen veel meer zelfstandiger keuzes moeten maken met betrekking tot hun eigen ontwikkeling zowel privé als zakelijk. 

Toepassing Model 21e-Eeuws Vaardigheden

Vaardigheden in het kader van de 21e eeuw vaardigheden worden omschreven als de combinatie van kennis, vaardig zijn in handelen en welke houding ten opzichte van het onderwerp van belang is.  Bijvoorbeeld wanneer iemand zegt dat deze niet boos is, maar dat met een boze stem en een boos gezicht doet. Vaardigheden opdoen is een kwestie van kennis tot je nemen ten opzichte van de uit te voeren handelingen en daarna het oefenen in de handelingen of net andersom voor diegenen die leren van de praktijk. 

Creatief denken

Bij creatief denken gaat het om het vermogen om te denken en te handelen om voor bestaande vraagstukken nieuwe en/of ongebruikelijke, maar wel toepasbare, ideeën te vinden. Hiervoor is nodig om buiten de kaders te kunnen denken, het kennen, maar ook toepassen van creatieve technieken, het nemen van verantwoordelijk risico’s en het zien van nieuwe samenhang. Fouten moeten kunnen worden gezien als kans. De nieuwe toepassing moet toepasbaar en bruikbaar zijn in de betreffende context. Een rijke omgeving en stimulans om zelf te ontdekken stimuleren het creatief vermogen. 

Probleem oplossen

Het vermogen om een probleem of een vraagstuk te herkennen moet groot zijn. Het signaleren, analyseren, interpreteren, het kennen en kunnen hanteren van strategieën voor de oplossing, het selecteren uit meerdere alternatieven, het herkennen en creëren van patronen en modellen als ook het beargumenteren van een oplossing behoort tot het vermogen om vraagstukken op te kunnen lossen. Het proces dat leidt tot de oplossing van het vraagstuk is belangrijker dan de specifieke oplossing van het vraagstuk zelf. Het vraagstuk moet gedefinieerd zijn in de betreffende context. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van inhoudelijke kennis en vaardigheden om het vraagstuk op te lossen. 

Computational thinking

Het vermogen om op een procesmatige manier problemen te herformuleren zodat het probleem met een computertechnologie opgelost kan worden is computational thinking. Probleemformulering, gegevensorganisatie, gegevensanalyse en gegevensrepresentatie  vormen een set van denkprocessen die gebruikt worden voor het oplossen van vraagstukken ondersteund door ICT-technieken en ICT-gereedschappen. 

Informatie vaardigheden

De vaardigheid informatieanalyse is het kunnen formuleren en analyseren van gegevens uit, voornamelijk digitale, bronnen, het op basis van deze gegevens kritisch en systematisch zoeken, selecteren, verwerken, gebruiken en verwijzen van relevante gegevens zodanig dat deze geanalyseerd en beoordeeld kunnen worden op betrouwbaarheid en bruikbaarheid. 

ICT-basisvaardigheden

De basisvaardigheden voor ICT zijn nodig om computers en netwerken te kunnen begrijpen, om te kunnen gaan met een diversiteit aan technologieën en bediening en te begrijpen wat de mogelijkheden en beperkingen ervan zijn. Computer staat hier voor een heel breed begrip, namelijk alle apparaten die gegevens opnemen, deze verwerken en als informatie weer presenteren.

Mediawijsheid

De verandering van de media heeft een grote invloed op het functioneren en participeren van mensen in de maatschappij. Media bestaat steeds meer en meer uit inhoud, context, bemiddelaars van informatie en kennis en ervaring. Mediawijsheid bestaat uit vaardigheden, kennis en mentaliteit waarmee mensen zich actief, kritisch en bewust kunnen bewegen. Dit bewegen is in een fundamenteel, veranderende en gemedialiseerde omgeving. 

Communiceren

De vaardigheid communiceren gaat in op het overbrengen en ontvangen van een bericht bij zender en ontvanger. Door de overload aan gegevens en technologie om een bericht over te brengen is doelgerichtheid van de boodschap cruciaal. De doelgerichtheid slaat op het spreken en luisteren alsmede het herkennen van de kern van de boodschap. Omgaan met het bericht moet kunnen in verschillende situaties waarin communicatie een rol speelt zoals in gesprekken, in presentaties en debatten. Inzicht hebben in de mogelijkheid die ICT biedt om effectief te kunnen communiceren terwijl omgegaan moet kunnen worden met de verschillende communicatiemiddelen zoals teksten, films en animaties.

Samenwerken

De vaardigheid samenwerken heeft betrekking op het gezamenlijk werken aan het halen van een vooraf vastgesteld doel. Hierbij kan men de ander helpen en ondersteunen bij het behalen van het doel door de verschillende rollen te herkennen en te kunnen spelen. In de verschillende rollen zijn hulp vragen, hulp geven en hulp ontvangen, naast het hebben van een open positieve houding, hulpmiddelen die de samenwerking bevorderen vooral in een multiculturele samenleving. Het effectief kunnen communiceren, het kunnen functioneren in heterogene groepen, het onderhandelen en het maken van afspraken leggen de basis voor een effectieve samenwerking.

Sociale & Culturele vaardigheden

Bij de sociale en culturele vaardigheden is het van belang om te kunnen werken, leven en leren met mensen van verschillende culturele, sociale en etnische achtergronden. Dit heeft betrekking op het kunnen communiceren in verschillende sociale situaties waarbij respect voor andere uitingen, visies en gedragingen een rol spelen. Het herkennen van verschillende gedragscodes op basis van de sociale en culturele achtergrond en het tonen van belangstelling en inlevingsvermogen voor anderen speelt hierbij een ook rol. Deze vaardigheden in relatie te kunnen brengen met de eigen gevoelens om die te herkennen en die constructief te kunnen uiten. Algemeen geldt dat burgers zich bewust moeten zijn van de eigen individuele en collectieve verantwoordelijkheid in de samenleving. 

Zelfregulering

Bij zelfregulering als vaardigheid is het van belang om doelgericht en passend gedrag te kunnen tonen afhankelijk van de gegeven omstandigheden. Hierbij zijn het stellen van realistische doelen en prioriteiten, het doelgericht handelen en monitoren van het proces, reflecteren op de taak voor wat betreft de het handelen in de taak en het uitvoeren van de taak, feedback geven op het eigen gedrag en handelen om adequate vervolgkeuzes te kunnen maken, inzicht hebben in de eigen competenties en de ontwikkeling daarvan alsmede het nemen van verantwoording voor eigen keuzes, handelen en zicht hebben op de consequenties daarvan, de basis van zelfregulering.

Kritisch denken

Het kunnen formuleren van een eigen en onderbouwde visie. Daar gaat kritisch denken over. Het kunnen interpreteren, analyseren en synthetiseren van informatie, het kunnen redeneren en formuleren op een effectieve manier, het kunnen stellen van betekenisvolle vragen, het kunnen signaleren van hiaten in informatie, het openstaan voor alternatieve gezichtspunten alsmede een kritische reflectie op eigen handelen vormen samen het kritisch denken. 

Resultaat van het model

De toekomst verlangt van ieder persoon een ander houding en reactie op de ontwikkelingen in de maatschappij. Het kritisch en actief kunnen participeren in deze ontwikkelende maatschappij is een noodzaak voor iedere persoon. Steeds meer en meer informatie wordt digitaal beschikbaar gesteld. Het kunnen omgaan met deze wijze van beschikbaar stellen alsmede het gebruiken van de technologie is in de toekomst een steeds zwaarder wegende voorwaarde om te kunnen participeren. Basis ICT-vaardigheden zijn een noodzaak om te overleven omdat alles in de toekomst nog meer gebaseerd gaat worden op deze technologie. Kijk bijvoorbeeld naar de ontwikkeling van robotica. Door te focussen op de vaardigheden zoals deze beschreven zijn voor de 21ste eeuw kunnen mensen zich beter voorbereiden op deze veranderende toekomst.  

Aandachtsgebieden Model 21e-Eeuws Vaardigheden

De 21ste eeuw vaardigheden zijn net pas benoemd en worden daarom nog steeds verder ontwikkeld. Focussen op deze vaardigheden betekent dus ook het bijhouden van de ontwikkeling omtrent deze vaardigheden. Zo zijn er voor de 21ste eeuw vaardigheden inmiddels vijf modellen op de markt verschenen. Deze modellen zijn:

  1. P21 (Partnership for 21st century skills
  2. EnGauge:
  3. ATCS (Assessment and Teaching of 21st century skills) of KSAVE model
  4. NETS (National Educational Technology Standards
  5. NAEP (Technological Literacy Framework for the 2012 National Assessment of Educational Progress)

Auteur: Joke Voogt Petra Fisser

Jaar ontwikkeld: 2016

Ook bekend als: 21st century skills, Sleutelvaardighedsen, Soft skills, Vakoverstijgende competenties, life long learning competencies, Key skills, Advanced skills

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download dit artikel (PDF)

Model 21e Eeuws Vaardigheden

Doel: Voorbereiden op de toekomst

Achtergrond van het model

Vaardigheden van mensen worden in de 21ste eeuw steeds belangrijker om zich staande te houden in de maatschappij van dat moment waarin technologische – informatiserings- en globaliseringsontwikkelingen een grote rol spelen. Deze vaardigheden worden al op de basisschool ontwikkeld. Het duurt echter nog jaren voordat deze vaardigheden in het werkveld tot zijn recht komen. Het lijkt dan ook belangrijk om deze 21ste eeuw vaardigheden eerder onder het volwassen publiek te brengen.

De ontwikkeling naar een mondiale economie maken ons afhankelijk van andere ontwikkelingen buiten Nederland. Klimaatkwesties en andere ontwikkelingen vragen om een wereldwijde aanpak en oplossing waarbij mensen in internationale netwerken moeten kunnen samenwerken. Daarnaast speelt de steeds sterker wordende individualisering een rol waarmee mensen veel meer zelfstandiger keuzes moeten maken met betrekking tot hun eigen ontwikkeling zowel privé als zakelijk. 

Toepassing Model 21e-Eeuws Vaardigheden

Vaardigheden in het kader van de 21e eeuw vaardigheden worden omschreven als de combinatie van kennis, vaardig zijn in handelen en welke houding ten opzichte van het onderwerp van belang is.  Bijvoorbeeld wanneer iemand zegt dat deze niet boos is, maar dat met een boze stem en een boos gezicht doet. Vaardigheden opdoen is een kwestie van kennis tot je nemen ten opzichte van de uit te voeren handelingen en daarna het oefenen in de handelingen of net andersom voor diegenen die leren van de praktijk. 

Creatief denken

Bij creatief denken gaat het om het vermogen om te denken en te handelen om voor bestaande vraagstukken nieuwe en/of ongebruikelijke, maar wel toepasbare, ideeën te vinden. Hiervoor is nodig om buiten de kaders te kunnen denken, het kennen, maar ook toepassen van creatieve technieken, het nemen van verantwoordelijk risico’s en het zien van nieuwe samenhang. Fouten moeten kunnen worden gezien als kans. De nieuwe toepassing moet toepasbaar en bruikbaar zijn in de betreffende context. Een rijke omgeving en stimulans om zelf te ontdekken stimuleren het creatief vermogen. 

Probleem oplossen

Het vermogen om een probleem of een vraagstuk te herkennen moet groot zijn. Het signaleren, analyseren, interpreteren, het kennen en kunnen hanteren van strategieën voor de oplossing, het selecteren uit meerdere alternatieven, het herkennen en creëren van patronen en modellen als ook het beargumenteren van een oplossing behoort tot het vermogen om vraagstukken op te kunnen lossen. Het proces dat leidt tot de oplossing van het vraagstuk is belangrijker dan de specifieke oplossing van het vraagstuk zelf. Het vraagstuk moet gedefinieerd zijn in de betreffende context. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van inhoudelijke kennis en vaardigheden om het vraagstuk op te lossen. 

Computational thinking

Het vermogen om op een procesmatige manier problemen te herformuleren zodat het probleem met een computertechnologie opgelost kan worden is computational thinking. Probleemformulering, gegevensorganisatie, gegevensanalyse en gegevensrepresentatie  vormen een set van denkprocessen die gebruikt worden voor het oplossen van vraagstukken ondersteund door ICT-technieken en ICT-gereedschappen. 

Informatie vaardigheden

De vaardigheid informatieanalyse is het kunnen formuleren en analyseren van gegevens uit, voornamelijk digitale, bronnen, het op basis van deze gegevens kritisch en systematisch zoeken, selecteren, verwerken, gebruiken en verwijzen van relevante gegevens zodanig dat deze geanalyseerd en beoordeeld kunnen worden op betrouwbaarheid en bruikbaarheid. 

ICT-basisvaardigheden

De basisvaardigheden voor ICT zijn nodig om computers en netwerken te kunnen begrijpen, om te kunnen gaan met een diversiteit aan technologieën en bediening en te begrijpen wat de mogelijkheden en beperkingen ervan zijn. Computer staat hier voor een heel breed begrip, namelijk alle apparaten die gegevens opnemen, deze verwerken en als informatie weer presenteren.

Mediawijsheid

De verandering van de media heeft een grote invloed op het functioneren en participeren van mensen in de maatschappij. Media bestaat steeds meer en meer uit inhoud, context, bemiddelaars van informatie en kennis en ervaring. Mediawijsheid bestaat uit vaardigheden, kennis en mentaliteit waarmee mensen zich actief, kritisch en bewust kunnen bewegen. Dit bewegen is in een fundamenteel, veranderende en gemedialiseerde omgeving. 

Communiceren

De vaardigheid communiceren gaat in op het overbrengen en ontvangen van een bericht bij zender en ontvanger. Door de overload aan gegevens en technologie om een bericht over te brengen is doelgerichtheid van de boodschap cruciaal. De doelgerichtheid slaat op het spreken en luisteren alsmede het herkennen van de kern van de boodschap. Omgaan met het bericht moet kunnen in verschillende situaties waarin communicatie een rol speelt zoals in gesprekken, in presentaties en debatten. Inzicht hebben in de mogelijkheid die ICT biedt om effectief te kunnen communiceren terwijl omgegaan moet kunnen worden met de verschillende communicatiemiddelen zoals teksten, films en animaties.

Samenwerken

De vaardigheid samenwerken heeft betrekking op het gezamenlijk werken aan het halen van een vooraf vastgesteld doel. Hierbij kan men de ander helpen en ondersteunen bij het behalen van het doel door de verschillende rollen te herkennen en te kunnen spelen. In de verschillende rollen zijn hulp vragen, hulp geven en hulp ontvangen, naast het hebben van een open positieve houding, hulpmiddelen die de samenwerking bevorderen vooral in een multiculturele samenleving. Het effectief kunnen communiceren, het kunnen functioneren in heterogene groepen, het onderhandelen en het maken van afspraken leggen de basis voor een effectieve samenwerking.

Sociale & Culturele vaardigheden

Bij de sociale en culturele vaardigheden is het van belang om te kunnen werken, leven en leren met mensen van verschillende culturele, sociale en etnische achtergronden. Dit heeft betrekking op het kunnen communiceren in verschillende sociale situaties waarbij respect voor andere uitingen, visies en gedragingen een rol spelen. Het herkennen van verschillende gedragscodes op basis van de sociale en culturele achtergrond en het tonen van belangstelling en inlevingsvermogen voor anderen speelt hierbij een ook rol. Deze vaardigheden in relatie te kunnen brengen met de eigen gevoelens om die te herkennen en die constructief te kunnen uiten. Algemeen geldt dat burgers zich bewust moeten zijn van de eigen individuele en collectieve verantwoordelijkheid in de samenleving. 

Zelfregulering

Bij zelfregulering als vaardigheid is het van belang om doelgericht en passend gedrag te kunnen tonen afhankelijk van de gegeven omstandigheden. Hierbij zijn het stellen van realistische doelen en prioriteiten, het doelgericht handelen en monitoren van het proces, reflecteren op de taak voor wat betreft de het handelen in de taak en het uitvoeren van de taak, feedback geven op het eigen gedrag en handelen om adequate vervolgkeuzes te kunnen maken, inzicht hebben in de eigen competenties en de ontwikkeling daarvan alsmede het nemen van verantwoording voor eigen keuzes, handelen en zicht hebben op de consequenties daarvan, de basis van zelfregulering.

Kritisch denken

Het kunnen formuleren van een eigen en onderbouwde visie. Daar gaat kritisch denken over. Het kunnen interpreteren, analyseren en synthetiseren van informatie, het kunnen redeneren en formuleren op een effectieve manier, het kunnen stellen van betekenisvolle vragen, het kunnen signaleren van hiaten in informatie, het openstaan voor alternatieve gezichtspunten alsmede een kritische reflectie op eigen handelen vormen samen het kritisch denken. 

Resultaat van het model

De toekomst verlangt van ieder persoon een ander houding en reactie op de ontwikkelingen in de maatschappij. Het kritisch en actief kunnen participeren in deze ontwikkelende maatschappij is een noodzaak voor iedere persoon. Steeds meer en meer informatie wordt digitaal beschikbaar gesteld. Het kunnen omgaan met deze wijze van beschikbaar stellen alsmede het gebruiken van de technologie is in de toekomst een steeds zwaarder wegende voorwaarde om te kunnen participeren. Basis ICT-vaardigheden zijn een noodzaak om te overleven omdat alles in de toekomst nog meer gebaseerd gaat worden op deze technologie. Kijk bijvoorbeeld naar de ontwikkeling van robotica. Door te focussen op de vaardigheden zoals deze beschreven zijn voor de 21ste eeuw kunnen mensen zich beter voorbereiden op deze veranderende toekomst.  

Aandachtsgebieden Model 21e-Eeuws Vaardigheden

De 21ste eeuw vaardigheden zijn net pas benoemd en worden daarom nog steeds verder ontwikkeld. Focussen op deze vaardigheden betekent dus ook het bijhouden van de ontwikkeling omtrent deze vaardigheden. Zo zijn er voor de 21ste eeuw vaardigheden inmiddels vijf modellen op de markt verschenen. Deze modellen zijn:

  1. P21 (Partnership for 21st century skills
  2. EnGauge:
  3. ATCS (Assessment and Teaching of 21st century skills) of KSAVE model
  4. NETS (National Educational Technology Standards
  5. NAEP (Technological Literacy Framework for the 2012 National Assessment of Educational Progress)

Auteur: Joke Voogt Petra Fisser

Jaar ontwikkeld: 2016

Ook bekend als: 21st century skills, Sleutelvaardighedsen, Soft skills, Vakoverstijgende competenties, life long learning competencies, Key skills, Advanced skills

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download ‘Model 21e Eeuws Vaardigheden’ als PDF

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Na het downloaden van dit artikel ontvang je diverse tips over Business modellen. Met het downloaden ga je akkoord met ons privacy statement.